Oost Consulting | Aanpak

'Van een ongedefinieerde behoefte naar een concrete opdracht en integraal eindresultaat, hetgeen centraal staat in de aanpak van Oost Consulting'

De voorbereiding van onze projecten volgen een viertal fasen, te weten: intake, vooronderzoek, analyse en het formuleren van de daadwerkelijke opdracht. Ter verduidelijking van deze vier fasen staan deze hieronder kort toegelicht.

Het doel van de intake is het helder gedefinieerd krijgen van de visie en ambitie, de doelstelling, het beleid en de strategie van de organisatie in relatie tot haar informatievoorziening.

Het doel van het vooronderzoek is het helder krijgen van de huidige en gewenste situatie, de aanwezige knelpunten en afhankelijkheden.

Aan de hand van de informatie verkregen uit de intake en het vooronderzoek, wordt er een analyse uitgevoerd richting het geven van een advies.

De opdrachtformulering vormt het eindproduct van alle voorgaande fasen. Na vaststelling van de opdracht volgt het opstellen van een plan van aanpak en bijbehorende planning.